Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Serwis Internetowy działający pod adresem www.funboat.pl prowadzony jest przez AnnRest Anna Banach wpisaną do CEIDG, NIP 8951009737, REGON 930497348 z siedzibą pod adresem Wierzbowa 25, 55-114 Rogoż.

2) Niniejszy „Regulamin Serwisu Internetowego” określa zasady korzystania z Serwisu, dokonywania zakupów w sklepie internetowym funboat.pl oraz app.funboat.pl, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3) Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4) Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5) Każdy Klient korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

DEFINICJE

Wyrazy lub zwroty pisane w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

1) Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez skonfigurowanie i opłacenie rejsu w całości lub części, dostępny na podstronie app.funboat.pl oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;

3) Klient – użytkownik Sklepu Internetowego, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą;

4) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcia umowy sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

6) Regulamin – niniejszy „Regulamin Serwisu Internetowego”;

7) Serwis – serwis i sklep internetowy, dostępny pod adresem funboat.pl i app.funboat.pl

8) Sprzedawca – - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AnnRest Anna Banach, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8951009737, REGON 930497348

9) Strona Internetowa - funboat.pl

10) Usługi – usługa przewozu pasażerów na śródlądowych drogach wodnych z asortymentu oferowanego w Sklepie Internetowym funboat.pl realizowana we Wrocławiu na statkach Sprzedawcy

11) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży na odległość Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

12) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego po ustaleniu terminu rezerwacji telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

13) Cennik – szczegółowa oferta obejmująca publikacje ogłoszeń w Serwisie opublikowana pod adresem https://funboat.pl/cennik

WYMOGI TECHNICZE

1) Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

● posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną obsługą apletów JavaScript i Cookies.

2) Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

USŁUGI

1) Usługi oferowane w Sklepie oraz ich zakres opisane są na stronie Serwisu.

2) Wyposażenie statków opisane w Serwisie może nieznacznie różnić się od stanu faktycznego, ze względu na eksploatację drobne awarie lub zniszczenia na statku. Nie ogłoszone w Serwisie lub podczas kontaktu z przedstawicielem Sprzedawcy nie mają wpływu na jakość oferowanej usługi i nie są podstawą do zwrotu lub obniżenia ceny.

3) W przypadku wątpliwości co do wyposażenia statków, charakteru oferowanej usługi należy każdorazowo zwrócić się do Sprzedawcy z zapytaniem o ww. przed rozpoczęciem rejsu.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1) Opisy Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (informację handlową), a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna wskazanej Usługi za cenę i o cechach określonych w opisie Usługi.

2) Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Sklep realizuje Zamówienia złożone w godzinach pracy Sklepu tj. od 10 do 14 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3) W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Klient:

● Kontaktuje się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedawcą, w celu dokonania rezerwacji i wyboru odpowiedniego terminu oraz jednostki.

● Przedstawiciel Sprzedawcy dokonuje rezerwacji w systemie dostępny w Serwisie. Po dokonaniu rezerwacji system wysyła Kupującemu wiadomość email, na wskazany przez niego adres, zawierającą link oraz dane dostępu na konfiguratora Usługi.

● Kupujący w przeciągu 24 godzin loguje się do systemu opisanego powyżej w celu skonfigurowania rejsu i dokonania płatności całości kwoty lub ustalonej przez Sprzedawcy zaliczki, co jest możliwe w dolnej części strony konfiguratora Usługi.

● Dokonanie płatności oznacza rezerwację usługi, do czasu dokonania płatności rezerwacja jest niepotwierdzona a termin interesujący Kupującego może zostać sprzedany innej osobie.

4) Zamówienie zostaje złożone w momencie dokonania płatności.

5) Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatyczną powiadomienie o aktualizacji swojego zamówienia w systemie.

CENA TOWARÓW

1) Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

2) Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie cena za Usługę przewozu pasażerów śródlądową drogą wodną oraz koszty usług dodatkowych, wyszczególnionych w konfiguratorze Usługi.

3) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

4) Cena Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1) Jedyną dostępną w Sklepie metodą płatności jest płatność on-line za pośrednictwem PayU oraz przelewem tradycyjnym na nr konta podany w konfiguratorze Usługi lub wskazany przez Sprzedawcę.

2) W przypadku braku zaksięgowania płatności w ciągu 24 godzin, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, niezbędne jest podanie danych osobowych:

  1. Adres poczty elektronicznej
  2. Imie, nazwisko
  3. Numer kontaktowy

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia upoważniona przez Konsumenta do dokonania rezerwacji, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w przypadku gdy dokonywał rezerwacji z przynajmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

2) Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia upoważniona przez Konsumenta do dokonania rezerwacji, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w przypadku gdy dokonywał rezerwacji z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

3) Klient będący Konsumentem lub osoba trzecia upoważniona przez Konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży, oświadcza że akceptuje brak możliwości rozwiązania Umowy Sprzedaży w przypadku gdy dokonywał rezerwacji z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc.

4) W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. Konsument przekazuje oświadczenie wysyłając stosowne pismo listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

5) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji z Umowy Sprzedaży Usług, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pod warunkiem zachowania przez Kupującego terminów wynikających z podpunktów 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału.

6) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na rachunek wskazany przez Kupującego w piśmie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Pismo nie zawierające informacji dotyczące zwrotu może zostać uznane przez Sprzedającego jako nieskuteczne.

7) Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

● w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

● w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

● w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.;

● w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

● o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument oraz nie obejmuje dóbr cyfrowych.

11) Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XI. DANE OSOBOWE

1) Regulacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu zostały uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej mailowo po przesłaniu zapytania do Sprzedającego na adres info@funboat.pl

2) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

3) Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania Zamówienia.

4) Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich lub usunięcia, o czym jest mowa w Polityce Prywatności.

5) Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji Zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w Polityce prywatności.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1) W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne Usługi nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

● Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

● pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

● bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

● internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.

2) Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

3) Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od opublikowania w Serwisie.

4) W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5) W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu, należy go interpretować w taki sposób, aby jego wykładnia była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6) Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

7) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Email: info@funboat.pl
We use cookies. If you do not agree to this, you can adjust your browser settings.